Algemene voorwaarden (formeel) >>

Aikidogs is gevestigd in Schalkhaar
Postadres: Bakkerskamp 16, 7433 EL Schalkhaar.
Telefoon: 06 48362692

Website: www.aikidogs.com
E-mail: info@aikidogs.com

Aikidogs is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68141386 En bij de belastingdienst met BTW-nummer NL096688476B01.

Voor alle gesloten en te sluiten overeenkomsten tussen Aikidogs en de klant
gelden de onderstaande algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragsadviezen, coaching, trainingen en overige activiteiten van Aikidogs; tenzij anders vermeld is bij de betreffende activiteit of schriftelijk overeengekomen.

1. Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

·         Aikidogs

o    bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan (een groep) personen gedragsadvies, coaching, training en overige activiteiten aanbiedt.

·         Klant

o    hondeneigenaar die Aikidogs wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en/of heropvoeding van en/of communicatie met zijn/haar hond.

·         Dienst

o    door Aikidogs aangeboden gedragsadvies, coaching, training of andere activiteit.

·         Overeenkomst

o    de overeenkomst waarbij Aikidogs zich jegens haar klant verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden dienst en de cursist tot betaling van deze dienst.

2. Aansprakelijkheid

2.1   De klant is ten alle tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade, die zijn/haar hond kan veroorzaken. Deelname aan de dienst is geheel voor eigen risico.

2.2   De klant is aansprakelijk voor alle schade welke door de klant, door de klant meegebrachte bezoekers of door de klant meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van Aikidogs, haar medewerkers en de locatie waar de dienst plaatsvindt.

2.3   Aikidogs is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel/diefstal dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de dienst georganiseerd door Aikidogs.

2.4   Aikidogs adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt maar 1 hond onder de standaard W.A. verzekering. Heeft u meer dan 1 hond, dan dient u dit apart bij de verzekering aan te geven.

2.5   De klant, inclusief hond(en), die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de dienst daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de (medewerkers van) Aikidogs van voortzetting van de dienst worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de klant.

2.6  Hoewel Aikidogs zich verplicht tot het leveren van een professioneel product, blijft de klant ten alle tijden verantwoordelijk voor de resultaten die geboekt worden. Deze zijn primair afhankelijk van uw eigen inzet, zowel tijdens de dienst als in de dagelijkse omgang met de hond(en). Doordat er gewerkt wordt met mensen en dieren is het geven van garanties niet mogelijk.

3. Deelname dienst

3.1   De klant kan zich zowel schriftelijk, telefonisch/mondeling, als per internet voor een dienst aanmelden.

3.2   Na aanmelding voor een gedragsadvies ontvangt de klant een schriftelijke bevestiging via e-mail, met de overeengekomen datum, tijd, locatie en prijs. Zonder tegenbericht van de cursist binnen 48 uur na verzending wordt de afspraak door Aikidogs als bindend beschouwd. Hiermee verplicht de cursist zich tot betaling van het in de bevestiging genoemde bedrag.

3.3   Aanmelding voor een telefonisch consult of een behandeling op afstand komt mondeling of schriftelijk tot stand, waarbij een afspraak wordt gemaakt voor het consult of consulten. De betaling dient 24 uur voorafgaande aan het consult op de rekening van Aikidogs te zijn bijgeschreven. Is dit niet het geval, dan beschouwt Aikidogs de afspraak als niet bindend en zal deze automatisch komen te vervallen.

3.4   Kinderen tot 16 jaar zijn van harte welkom tijdens gedragsadvies sessies, maar uitsluitend als dit in het belang is voor het beoogde behandelingstraject en als de relatie hond – kind deel uitmaakt van de door de cursist aangegeven gedragsproblemen. Hierbij staan zij echter altijd onder de supervisie van tenminste één volwassene. Uitzonderingen worden alleen gemaakt in overleg met Aikidogs.

3.5   Indien door de klant deel wordt genomen aan diensten waarbij meerdere honden betrokken zijn, dan zal de klant ervoor zorg moeten dragen dat zijn/haar hond(en) aantoonbaar gevaccineerd of getitreerd is (zijn); ondermeer tegen kennelhoest. Indien Aikidogs dit nodig acht kan gevraagd worden om een inentingsboekje. Niet/onvoldoende gevaccineerde honden kunnen worden uitgesloten van de betreffende dienst. Restitutie is in dit geval niet mogelijk.

4. Betaling

4.1   De klant voldoet het verschuldigde bedrag voor de overeengekomen dienst door middel van een van de onderstaande mogelijkheden.

          Overmaking van het verschuldigde bedrag voor de start van de dienst naar:

o    NL18KNAB0255834462

o    ten name van Aikidogs

o    onder vermelding van

naam van de cursist

naam van de hond

datum waarop betreffende dienst zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden

·         Contante betaling op de dag van de betreffende dienst

·         Automatische incasso, in het geval van het aangaan van een abonnement

4.2   Indien er een betalingsachterstand ontstaat, is Aikidogs genoodzaakt maatregelen te nemen tegen de klant. Dit houdt in, weigering van het volgen van de dienst of het stoppen van het overeengekomen behandelplan en de daarbij horende gedragstherapiesessies. Indien de betaling daarna niet alsnog wordt voldaan, onderneemt Aikidogs verdere gerechtelijke stappen.

4.3   Alle kosten welke door Aikidogs moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen, zullen worden verhaald op de klant.

5. Afmelden gedragsadvies of (gedeeltelijke) cursus

5.1   Mocht de klant een les of een gedragsadvies sessie niet kunnen nakomen of de aanmelding willen annuleren, dan dient hij/zij zich zo spoedig mogelijk af te melden, uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de overeengekomen dienst, telefonisch dan wel via e-mail. Bij een te late afzegging zal Aikidogs 50% van de prijs van de dienst bij de cursist in rekening brengen.

5.2  Indien een hond, waarmee een behandelingstraject, coaching of een andere activiteit wordt gevolgd, loops wordt dan dient er door de klant voorafgaand aan de dienst contact te worden opgenomen met Aikidogs. Aikidogs zal in dat geval beslissen of de overeengekomen afspraak doorgang kan vinden of dat een nieuwe afspraak wordt gemaakt om de dienst op een later moment te leveren.

5.3   Restitutie van gemiste therapiesessies of coaching vindt niet plaats bij afmelding door de klant. Dit geldt ook bij ziekte of vakantie van klant, dan wel bij loopsheid of ziekte van de hond. Mocht de klant aangeven eerder te stoppen met een dienst om welke reden dan ook, geeft dat geen recht op restitutie van het les- of abonnementsgeld.

5.4   Alleen in overleg met en na schriftelijke toestemming van Aikidogs kan van artikel 5.3 worden afgeweken.

5.5   Indien de instructeur/gedragsadviseur niet in staat is om les te geven, wordt de les of het consult verplaatst naar een ander moment, tenzij vervanging door een andere instructeur/gedragsadviseur mogelijk is.

5.6   Bij onvoorziene omstandigheden en overmacht kan Aikidogs een geplande activiteit tot uiterlijk 2 uur voor aanvang annuleren. Mocht hiervan sprake zijn, dan zal de klant binnen 7 dagen door Aikidogs gecontact worden om een nieuwe afspraak te maken.

5.7   In verband met het welzijn van zowel cursist als hond(en) houdt Aikidogs zich het recht voor om sessies, lessen en activiteiten te annuleren, tot 2 uur voor aanvang:

·         als de door het KNMI verwachte temperatuur boven de 25 graden Celsius uitkomt

·         als de door het KNMI verwachte temperatuur onder de min 5 graden Celsius daalt

·         als er ten tijde van de betreffende activiteit hevig onweer wordt verwacht

·         als er onvoorziene ernstige gladheid is opgetreden, voorafgaande aan de geplande activiteit

5.8   Voor sommige diensten of activiteiten kan een minimaal aantal deelnemers gelden. Bij onvoldoende aanmeldingen heeft Aikidogs het recht de dienst of activiteit te annuleren. Indien u reeds betaald heeft is Aikidogs verplicht dit bedrag zo spoedig mogelijk te retourneren.

5.9   Indien een hond zichtbaar ziek of geblesseerd op de geplande activiteit verschijnt, dan heeft Aikidogs het recht de les voor cursist en hond te ontzeggen.

6. Abonnement.

6.1   Een abonnement wordt aangegaan voor minimaal 3 hele kalendermaanden. Hierna is maandelijks opzegging mogelijk.

6.2   Het abonnement wordt geïnd via maandelijkse overmaking. Het verschuldigde bedrag dient 5 dagen voorafgaand aan de eerste les of activiteit in het bezit te zijn van Aikidogs.

6.3  Start u halverwege een kalendermaand met een abonnement dan wordt deze de maand na dato verrekend en gelijktijdig met de eerste volledige kalendermaand geïncasseerd.

6.4   Opzegging van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren of per e-mail. Na ontvangst van uw opzegging ontvangt u een bevestiging met de einddatum. De opzegtermijn is 1 hele kalendermaand.

7. Gedragsadvies

7.1   Een klant kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies ontvangen van Aikidogs door middel van gedragsadvies of een intensief begeleidingstraject.

7.2   Het verkregen advies is gebaseerd op de ruime kennis en ervaring van Tonnie Middelburg eigenaar van Aikidogs en stelt te allen tijde het welzijn van de hond centraal.

7.3   Advies en/of behandeling leiden niet tot aansprakelijkheid van Aikidogs. De eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Het gedragsadvies geschiedt op eigen risico van de klant.

7.4   Aikidogs kan een reële en haalbare inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden; het resultaat is mede afhankelijk van inzet en capaciteiten van de klant.

7.5   Aikidogs behoudt zich het recht voor een adviestraject te beëindigen, wanneer een klant, naar inschatting van de adviseur, niet of onvoldoende meewerkt aan een voorgesteld behandelplan.

8. Overige

8.1   Indien de bovenstaande algemene voorwaarden in een bepaalde situatie niet voorzien, dienen de aanwijzingen door of namens Aikidogs te worden opgevolgd.

8.2   Tijdens diensten kunnen foto’s of video’s gemaakt worden, welke enkel gebruikt zullen worden voor de website (www.aikidogs.com) en/of promotie-uitingen en/of -materiaal en/of lesmateriaal van Aikidogs. De klant gaat hiermee akkoord, tenzij hij/zij voorafgaand aan de dienst per e-mail of schriftelijk aangeeft bezwaar te maken.

8.3   Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Aikidogs, op internet of in andere publicaties, binden Aikidogs niet.

8.4   Op overeenkomsten gesloten met Aikidogs is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

8.5   Aikidogs behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Uiteraard worden klanten hiervan op de hoogte gesteld.

8.6   Aikidogs behoudt het recht een klant te weigeren of een dienst te beëindigen, als hij/zij niet of onvoldoende naar de aanwijzingen van de gedragsadviseur luistert en zodoende, zichzelf, zijn/haar hond, of anderen in gevaar brengt. Restitutie van het lesgeld is in dit geval niet mogelijk.

8.7   Geen van de auteurs van de blogs op de website van Aikidogs (www.aikidogs.com) of aan Aikidogs gelieerde sociale media-accounts aanvaarden enige aansprakelijkheid voor enig gevolg, dat direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de in artikelen gegeven informatie.

8.8   Alle rechten zijn voorbehouden aan Aikidogs. Dit geldt voor zowel voor artikelen van de auteur Tonnie Middelburg, als voor die van iedere gastauteur. Alles van de uit naam , Tonnie Middelburg gepubliceerde artikelen mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aikidogs.

Bovenstaande geldt voor alle geschreven tekst, audioblogs en vlogs die uit naam van Aikidogs of Tonnie Middelburg geplaatst zijn op www.aikidogs.com en/of een aan Aikidogs gelieerde sociale media-account.

9. Honden dag- vakantie-opvang

Algemene Voorwaarden Hondenpension

Door gebruik te maken van de dag- en vakantieopvang van Aikidogs ga je akkoord met de algemene voorwaarden:

9.1 Het verblijf

 • Door je huisdieren bij Aikidogs onder te brengen geef je blijk van vertrouwen in onze opvang. Aikidogs zal al het mogelijke doen om het verblijf voor de hond zo prettig mogelijk te maken.
 • Een deskundige verzorging en liefdevolle omgang met je huisdier staat voorop, derhalve kan Aikidogs nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ziekte, verwonding of overlijden van het in bewaring gegeven huisdier.
 • Loopse teven kunnen we helaas niet toelaten in de dag- en vakantieopvang.

9.2 Gezondheid

 • Aikidogs behoudt het recht om, indien nodig, dierengeneeskundige hulp in te roepen voor het in bewaring gegeven huisdier.
 • Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van het in bewaring gegeven huisdier.
 • In geval van overlijden van het in bewaring gegeven huisdier zal in overleg met de eigenaar of contactpersoon gehandeld worden.
 • Om vlooienproblemen te voorkomen vraagt Aikidogs je ervoor te zorgen dat je huisdier vlooi-vrij is.
 • Aikidogs wil graag het dierenpaspoort/entingsboekje bij de hond te hebben.
 • Je hond dient gechipt te zijn en in een goede gezondheid te verkeren. Medicijnen en diëten dienen door de eigenaar zelf meegebracht te worden.

9.3 Loslopen

 • In losloopgebieden zal je hond, bij redelijke inschatting van risico’s, losgelaten worden. Er zal vanzelfsprekend professioneel toezicht zijn op je hond. Daarbij is Aikidogs niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken of anderzijds opgelopen trauma van je hond.

9.4 Reserveringen en kosten

 • Bij reserveringen voor vakantieopvang vraagt Aikidogs je om een aanbetaling te doen van 1/3 van het totale bedrag. Indien je 4 weken voor de afgesproken vakantieopvang nog annuleert krijgt je het aanbetaalde bedrag volledig terug. Elke week waarin je daarna annuleert vermindert het bedrag dat je terugkrijgt met 25%.
 • Aikidogs behoudt zich het recht voor om het verblijf van je hond te annuleren op ieder moment gedurende de afgesproken opvangperiode als Aikidogs daar gegronde reden toe ziet. Als de klant de opvang al volledig betaald heeft zal het bedrag voor de resterende periode na de annulering volledig gerestitueerd worden.
 • Als je beslist dat je het verblijf van je hond tijdens de afgesproken opvangperiode, om welke reden dan ook, wilt annuleren, behoudt Aikidogs zich het recht voor om de reeds betaalde kosten voor de opvang niet te restitueren.

10. Uitlaatservice

Algemene voorwaarden Aikidogs Hondenuitlaatservice

10.1 Gezondheid en gedrag

 • Je hond dient gezond te zijn.
 • Je hond dient gechipt te zijn.
 • Je hond dient preventief te zijn behandeld tegen teken, vlooien en wormen.
 • je dient een besmetting zo spoedig mogelijk te melden.
 • Je hond dient sociaal vaardig te zijn naar honden en mensen toe.
 • Je hond dient te luisteren naar de basiscommando’s. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de hond aan de riem blijven tijdens de wandeling.
 • Je wordt geadviseerd je hond na het lopen te laten eten of anders minimaal 2 uur voor de wandeling i.v.m. kans op maagtorsie bij sommige rassen.
 • Je wordt gevraagd allergie-informatie, medicijngebruik en specifieke gedragingen etc. door te nemen tijdens het intake gesprek.

10.2 Schade/aansprakelijkheid

 • Je hond dient opgenomen te zijn in je WA verzekering.
 • Jij blijft aansprakelijk (volgens de wet) voor schade aangericht door je hond aan derden.
 • Schade aan je huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond valt niet onder de aansprakelijkheid van de uitlaatservice.
 • In losloopgebieden zal je hond, bij redelijke inschatting van risico’s, losgelaten worden. Er zal vanzelfsprekend professioneel toezicht zijn op je hond. Daarbij is Aikidogs niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken of anderzijds opgelopen trauma van je hond.

10.3 Lengte wandeling en weeralarm

 • De uitlaatservice loopt met je hond op afgesproken tijden.
 • De uitlaatservice loopt minimaal een uur met je hond.
 • De uitlaatservice handelt naar eigen inzicht en behoudt zich het recht om, indien nodig, met je hond naar een dierenarts te gaan.
 • Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van de hond
 • Bij weeralarm of extreme gladheid wordt er niet gelopen en samen met de eigenaar naar een oplossing gekeken.

10.4 Afzeggen en opzeggen

 • Je dient een afgesproken uitlaatbeurt minimaal 24 uur van tevoren af te bellen.
 • Je hebt het recht te allen tijde op te zeggen; reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald.
 • De uitlaatservice heeft het recht te allen tijde op te zeggen; reeds/ resterende betaalde gelden worden dan aan je terugbetaald.
 • De uitlaatservice heeft te allen tijde het recht afgesproken uitlaatbeurten af te zeggen in geval van:
  • Ziekte.
  • Prive/ familie omstandigheden.
  • Weeralarm of extreme gladheid.

10.5 Het (sleutel) contract en betalingen

 • Je dient de uitlaatservice te voorzien van een huissleutel zodat je hond opgehaald en teruggebracht kan worden indien je niet thuis bent.
 • Afspraken betreffende huissleutels worden vastgelegd in een “sleutelcontract”
 • In alle gevallen dienen beide partijen een getekende kopie van de algemene voorwaarden in bezit te hebben.
 • Strippenkaarten worden per wandeling afgeschreven door de uitlaatservice. Je wordt tijdig ervan op de hoogte gesteld als de strippenkaart bijna op is.
 • Betaling kan voorafgaand aan de wandeling worden voldaan of voorafgaand aan de aankoop van een strippenkaart.
 • Betaling kan contant of op het rekeningnummer van Aikidogs, onder vermelding van je naam en de naam van je hond.

10.6 Sleutelcontract

Voorwaarden voor het in ontvangst nemen van een huissleutel: Hondenuitlaatservice Aikidogs verklaart hierbij dat zij de sleutel van de klant:

 • Niet zal dupliceren.
 • Niet zal voorzien van adresgegevens.
 • Zorgvuldig in huis zal bewaren.
 • Slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond uitgelaten moet worden.
 • Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de honden.
 • Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal dit contract direct beëindigd worden.

Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal hondenuitlaatservice Aikidogs de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Hondenuitlaatservice Aikidogs kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.